ДепартаментМасови комуникации

Доц. д-р Росен К. Стоянов

Доц. д-р Росен К. Стоянов

e-mail: rossenstoyanov@nbu.bg


Академична длъжност: доцент

 

Научна степен: доктор

 

Основни изследователски интереси в областта на: политически комуникации; теория на масовите комуникации

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: медиазнание; управление на конфликти

 

Възможности за експертиза в областта на: 

  • Автор на книги, рецензент, съставител и редактор на книги и електронни ръководства по политически комуникации, медии, връзки с обществеността и теория на масовите комуникации.
  • Разработване на проекти по комуникации.
  • Подготовка и реализиране на политически кампании.

 

Преподавателски интереси в областта на: политически комуникации; масови комуникации; журналистика; връзки с обществеността

 

Образование:

2006 г. - ВАК, СНС „Политология”, доктор по политология, шифър на специалността 05.11.02 Политология

1999г. - 2003 г. Доктор, НБУ

1996 г. -1999 г. - Магистър „Управление на масовите комуникации”, специалност – „Управление на масовите комуникации”, НБУ

1993 г. - 1996 г. -  Бакалавър „Масови комуникации”, специалност – „Продуцентство в средствата за масова комуникация”, НБУ

1991 г. -1993 г. - Специалист „Продуцентство в средствата за масова комуникация”, НБУ

 

Членство в организации:

Колективно членство в EUPRERA.

 

Участие в национални и международни проекти:

2013 г. - Участник в проект „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“, по Оперативна програма „Човешки ресурси“ – 2007/2013

2008 г. - 2010 г. - Проект на Софийско гражданско сдружение “Щастливеца” в партньорство с граждански и неправителствени организации и представители на академичните среди, ръководител на студентски проект – консултиране по рекламна политика, връзки с медиите и медиапланиране.

2007 г. - Асистент-национален експерт по комуникационни стратегии – „Укрепване на капацитета на Комисията по превенция и противодействие на корупцията с оглед подобряване на борбата с корупцията в държавната администрация и съдебната власт” (проект, финансиран по програма PHARE на Европейския съюз)

 

По-важни публикации:

  1. Стоянов, Росен К., 2009, Конфликтен дискурс, масмедии и политика, С., НБУ.
  2. Стоянов, Росен К., 2011, Медиа бележки, С., НБУ.
  3. Стоянов, Росен К., 2015, Политически комуникационни практики, С., НБУ (под печат).

 

Обществена дейност:
2012 г. -2015 г. - Декан, Магистърски факултет, НБУ