ДепартаментМасови комуникации

гл. ас. д-р Евелина Христова

гл. ас. д-р Евелина Христова

e-mail: echristova@nbu.bg

 

Академична длъжност: главен асистент

Връзки с обществеността на Нов български университет

 

Научна степен: доктор


Основни изследователски интереси в областта на: вътрешноорганизационни комуникации, обществени комуникации, политически комуникации

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: специални събития, междукултурни комуникации, развитие на висшето образование

 

Възможности за експертиза в областта на: управление на проекти в областта на научните изследвания, висшето образование и ученето през целия живот; създаване и поддържане на отношения в многоаспектна междукултурна среда, управление на обществени отношения и екипи

 

Преподавателски интереси в областта на: връзки с обществеността, вътрешни комуникации, политически комуникации, специални събития, междукултурни комуникации, презентационни умения

 

Образование:
2011 г. доктор по политология на Нов български университет
2006 г. магистър по маркетинг, реклама и ПР на Шефийлд Юнвърсити
2004 г. бакалавър по масови комуникации на Нов български университет

 

Членство в организации:

 • Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО)
 • Европейска асоциация на изследователите по ПР (EUPRERA)
 • Българска асоциация на специалистите по връзки с институциите (БАСВИ) , съучредител

 

Участие в национални и международни проекти:

 • Научен ръководител на ХVІ ЛЯТНА ШКОЛА по Пъблик Рилейшънс, “Комуникация и култура” Дати за провеждане: 5 и 6.07.2014 г., УБ “Бачиново”, Благоевград
 • Научен ръководител на ХV ЛЯТНА ШКОЛА по Пъблик Рилейшънс, “Изборите в ПР и ПР при избори” Дати за провеждане: 29 и 30.06.2013 г., УБ “Бачиново”, Благоевград
 • Автор на проектното предложение и ръководител на проект „Студентски практики“, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, до 13 март 2013 г.
 • Автор на проектното предложение и ръководител на проект „Ученически практики“, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, до 13 март 2013 г.
 • Експерт по проект на международен консорциум Хофстеде за разработване на курсовете за магистърска програма “Международна комуникация” на английски език.
 • Координатор в NELLII Life long Learning, Международен проект Главна дирекция Образование и култура на Европейската комисия, март 2012 – март 2013 г.
 • Консултант по проект „Партньорство за продължаващата квалификация и обучение на учителите”, програма „Леонардо да Винчи”, координираща институция: Birmingham city university за обучение на учители Partnership Around the Continual Training for Teachers \PACT\ Education and Culture Lifelong Learning Programme. Партньори по пректа са Birmingham City University, Paris Chambers of Commerce, National Institute for Training and Career Development in Education Bulgaria, University of Beira Interior \Portugal\, University of Zlina \Slovakia\, Capa Anatolian Teacher Training High School \Turkey\ 
 • Проведени обучения на администрация в НБУ – 31 май и 14 юни 2013 г. “Как да общуваме със студенти и кандидат-студенти”

 

Награди:

Награда на Българско дружество по връзки с обществеността за най-добър студент по ПР, 2004 г.

 

По-важни публикации:

Монография

 

 1. Христова, Евелина (2012) Комуникикациите и организацията в 21. век, Рой Комюникейшънс, София. 
 2. Дисертация за защита на образователната и научна степен „доктор“, публикувана в Годишник 2011 г. 

 

Статии

 

 1.  Христова, Евелина (2014) Организационна култура и комуникации, Годишник на департамент „Масови комуникации
 2. Христова, Евелина (2013) Благотворителността в медиите (1-31 декември 2012 г.). Някои проблеми пред комуникацията на благотворителността и отразяване. Годишник на департамент „Масови комуникации“
 3. Christova, Evelina. Charity in Media. Some Problems in Communicating Charity and its Reflection in Bulgarian Print Media., публикация в сборник от Международна научна конференция „Знанието–традиции, иновации, перспективи“, Направление „Обществени комуникации (журналистика и връзки с обществеността) и филология“, септември 2013 г.
 4. Евелина Христова и Десислава Данкова, Основни тактики за комуникация при онлайн криза, електронно научно списание Реторика – ISSN 1314-4464
 5. Христова, Евелина (2012) Ефективни техники за комуникация със служителите при криза и промяна, Годишник на департамент „Масови комуникации“
 6. Tolya Stoitsova and Evelina Christova,(2012) Inter-Cultural Dimensions of Contemporary Higher Education: Modernization and Internationalization, електронно научно списание Реторика – ISSN 1314-4464  
 7. Христова, Евелина (2010) Вътрешноорганизационни комуникации в съвременната организационна структура 
 8. Христова, Евелина (2009) Регулиране на вътрешно-организационните комуникации в контекста на ЕС 
 9. Христова, Евелина (2008)Вътрешно организационни комуникации и социални групи 
 10. Христова, Евелина (2007) ПР и вътрешноорганизационни комуникации 

 

Творчески изяви:

 1. Доклад на тема „Communicating Charity: Bulgarian Print Media, Dec 2012“ на конференцията на тема „Знание, култура и промяна в организациите“, провела се през м. февруари 2015 г. в Университета в Бъркли, САЩ
 2. Доклад на тема „Internal Organizational Communications in Bulgarian Companies“, четиринайсета международна конференция „Знание, култура и промяна в организациите“, провела се през м. август 2014 г. в Оксфорд, Великобритания
 3. Crisis communication plans: preparation and implementation, цикъл лекции в Академия по безопасност, СанктПетербург, Русия, септември 2013 г.

 

Обществена дейност:

 • Член на журито на PR приз 2015
 • Представител на България в Съвета за висше образование на ЕК, 2010, 2011, 2012 г.
 • Член на програмния съвет на БНТ – 2011 г. – 2013 г.
 • Член на журито в Училище за политика 2011 г. и 2012 г.
 • Член на журито на Студент на годината за 2010, 2011 и 2012 г.
 • Участвала в подготовката на стратегически документи в областта на науката
 • и висшето образование – „Стратегия за развитие на научните изследвания 2020“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
 • Участие в работна група по планиране на приоритетите на България 2020 по отношение на многогодишната финансова рамка на ЕС в частта образование и наука
 • Нещатен сътрудник към 41 НС 
 • Доброволна работа и стаж в неправителствени организации, OSCE, UNDP 
 • Отговорен редактор на годишник 2009 на департамент „Масови комуникации“
 • Отговорен редактор на сборник доклади от Лятна школа 2012 и 2013
 • Семинар „Знания за ПР практици и журналисти“ на департамент „Масови комуникации“, отговорник от 2012 г.