ДепартаментМасови комуникации

Проф. Руси Маринов д.н.

Проф. Руси Маринов д.н.

e-mail: rmarinov@nbu.bg

 

Академична длъжност: професор


Научна степен: доктор на науките


Основни изследователски интереси в областта на: кризисен мениджмънт, рискови комуникации, стратегически комуникации, интерактивни и смарт технологии

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: нови медии и интернет платформи, трансфер на знание, стратегии

 

Възможности за експертиза в областта на: кризисен мениджмънт и трансфер на знание

 

Преподавателски интереси в областта на: стратегически комуникации, интерактивни технологии и обучение; смарт комуникация, кризисен мениджмънт, интернет платформи, управление на знание и комуникации, информационни науки и модели за решаване на проблеми

 

Образование: 

2015 г. доктор на науките, 05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство, Нов български университет

1996 г. доктор по социология, СУ „Св. Климент Охридски“, ВАК

1993 г. висше, Журналистика, СУ „Св. Климент Охридски“

 

Членство в организации:

 • International Associations of Business communicators/IABC/;
 • European communication research and education associations/ecrea/;
 • Българско дружество по кризисни комуникации;
 • Съюз на учените в България

 

Участие в национални и международни проекти:

 • 2014 г. - Европейски проект, НБУ

„Мениджмънт на кризи и конфликти, практически аспекти“ - обучение, дискусии, тренинг и лекции по Европейски проект: Усъвършенстване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения от служителите в РЗИ Стара Загора, чрез организиране и реализиране на специализирани обучения. Финансирането на проекта е осигурено от Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 • 2013 г.

Водещ секция на международен семинар на НАТО на тема „Кризи, управление на знание и е-тренинг“ .“Strategic Communications and e-learning platforms”. International Seminar “Interagency Cooperation in Crisis management and Disaster response. Tools and practices for training” (17-18 September 2013, Sofia, Bulgaria).

 • 2012 г. Участие като лектор по кризисен мениджмънт и нови комуникационни платформи в Международен проект октомври, 2012 г.- Благоевград, Хасково, Смолян, Кърджали-проект на Европейския съюз „Geo-promotion – съвместна мрежа за предоставяне на стандартизирани услуги на геотехническите инженери, свързани с (електронно) обучение, посветено на природните рискове, обхващащо гражданска защита и свързано с насърчаване на достъпа до пазара на труда” по програма за териториално сътрудничество между Гърция и България 2007 – 2013 година за обучение на администрацията в при граничните области по организиране и преодоляване на последствията от бедствия и аварии с трансграничен ефект.
 • 2011 г. Национална конференция

"Ролята на комуникациите, социалните мрежи и медии по време на кризи" - Руси Маринов, НБУ. НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ. ПРЕВЕНЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ КРИЗИ. Със съдействието на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Националното сдружение на общините.

 • 2010 г.

Лектор в Академията на НАТО/Анкара Partnership for Peace training center Ankara/Turkiye ”Knowledge development and management Course”.

 • 2007-2014 г.

Редактор в International advisory Online panel, Communication World magazine /CW/, Издава се от IABC/Международна асоциация на бизнес комуникаторите/

 • 1995 г.

Разработване на Международни проекти по комуникации и връзки с обществеността по програма на ЮНЕСКО1994-1995, България

 

По-важни публикации:

 

Книги:

 1. Интерактивни стратегически комуникации, НБУ, 2012 г.
 2. Стратегически комуникации и управление на знанието: е-ръководство изд. НБУ, 2009 г.
 3. Комуникационни стратегии, изд. НБУ, 2004 г.
 4. Кризисен мениджмънт, изд. НБУ, 1999 г.

 

Публикации:

 1. "Новите информационни платформи в системата на Гражданска защита, за превенция при критични ситуации“ .Сборник с доклади "Реформите в системата за национална сигурност на РБ.Поредица"Наука, образование и сигурност", т.2.Изд. Нов български университет, 2014 г.
 2. "Открит тип “мрежа от данни”- новите предизвикателства“. Годишник Департамент "Масови комуникации", електронно издание, изд. Нов български университет, 2014 г.
 3. "Тенденции за развитие и усъвършенстване на електронното обучение за целите на военното образование". Сборник с доклади от МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: “БЪДЕЩЕТО НА НАТО” със специалната подкрепа на НАТО и Министерския съвет на Република България, 3-4 април 2014 г.
 4. „Интерактивни комуникации и управление на знанието”, Статия в списание „Наука“, 2007. Съюз на учените, България.
 5. „Комуникациите в Република България, използвани при кризисна ситуация. възможности, ограничения и перспективи за развитие" (на български и на английски). издание на съвета на Европа (Council of Europe. International conference on training in the field of risk science at school level, march/1997 "The communications in the Republic of Bulgaria used in critical situation")

 

Творчески изяви (изложби и др.): ръководител на Публичен семинар по комуникации, стратегии и знание в НБУ от 1999 до 2015 г.

 

Обществена дейност: експерт към Постоянна комисия по социални и правни науки и национална сигурност, НАОА, Министерство на образованието.