facebook

ДепартаментМедии и комуникация

гл. ас. д-р Тодор Панайотов

гл. ас. д-р Тодор ПанайотовДепартамент: Медии и комуникация

Телефон: 8110689

E-mail: tpanayotov@nbu.bg

Приемно време: tpanayotov@nbu.bg ОнлайнПрофесионална автобиография:

Гл. ас. д-р Тодор Георгиев Панайотов е историк на журналистиката и медиите в България и е щатен преподавател в Департамент „Медии и комуникация“ на НБУ. Защитил е докторска дисертация и е магистър по журналистика, история и руска филология. Има изследователски и преподавателски интереси в областта на: журналистика, история, медии, ПР. Експерт е по печатни медии и история на България. Член е на Факултетен съвет и има административен опит като програмен директор и програмен консултант в НБУ. Член е на Съюза на българските журналисти и е секретар на журналистическо дружество. Автор е на една монография, десетки научни студии, статии, доклади и стотици журналистически публикации. Като отговорен редактор, координатор и академичен наставник участва в следните проекти:

2018 г. "Разширяване влиянието на научната периодика публикувана от НБУ", финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ
2015 г. и сега "Годишник на департамент "Масови комуникации"
2014 г. и сега "Пролетна научна конференция"
2013-2016 г. "Есенна научна конференция"
2013-2015 г. BG051РО001-3.3.07-0002 ”Студентски практики”

Лекционни курсове:

Пресата като СМК
Новини и новинарство
Медийно моделиране на информацията
Информация и моделиране на общественото мнение
Телевизионна и радио журналистика I част
Информация и новини
Медии и обществено мнение
Професионална журналистика 3.0
Медийна и комуникационна политика
Медийни жанрове
Периодичен печат
Власт и медии
Телевизионни познания
Телевизия и видио
История на журналистиката
Журналистика за ПР


Публикации:


По-важни публикации:

Монографии

1.Български издатели и журналисти. София: ПАН, 2013 (304 страници) ISBN 9789546602619

Студии и статии

1.Вестникарската фирма акционерно дружество „Радикал“. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 24, 2019, с. 103-136. София: НБУ, 2020, ISSN 1310-8670. Редакционна колегия: проф. Толя Стоицова, д.н. – главен редактор, проф. Руси Маринов, д.н., проф. д-р Десислава Бошнакова, проф. д-р Росен Стоянов, отговорен редактор гл. ас. д-р Тодор Панайотов. Рецензенти: проф. д-р Любомир Гърбев, НАТФИЗ, доц. д-р Александър Христов, УНСС. Включено в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, индексирано и реферирано в CEEOL, достъпно на:
https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-na-departament-masovi-komunikacii-2019

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1223


2.Георги Иванов Николов – журналист, медиен предприемач и историк. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 23, 2018, с. 99-110. София: НБУ, 2019, ISSN 1310-8670. Включено в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, индексирано и реферирано в CEEOL, достъпно на
https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-na-departament-masovi-komunikacii-2018
https://masscomm.nbu.bg/bg/godishnici/godishnik-na-departament-masovi-komunikacii-2018
CEEOL

3.Конституционно – правни проблеми и цензурни ограничения на печатните медии в България. В: България 140 години модерна българска държавност. Сборник от международна научна конференция. София: Издателски комплекс УНСС, 2018, с. 177-183, ISBN 978-619-232-151-2
Научна редакция: доц. д-р Блага Букева и доц. д-р Елена Симеонова.

4.Първото сдружение в разпространението на пресата в България. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 22, 2017, 15 с. (електронен носител), ISSN 1310-8670, достъпно на
http://ebox.nbu.bg/mascom18/view_lesson.php?id=8

5.Българската тема в журналистическото творчество на американеца Макгахан. – В: Глад за съдържание. XVIII Лятна школа по ПР. София: НБУ, 2017, 8 с. (електронен носител), ISBN 978-619-233-001-9, достъпно на http://ebox.nbu.bg/ssc17/view_lesson.php?id=56

6.Журналистическата дейност на писателя Христо Димитров Бръзицов. – В: Автори – Течения – Взаимодействия. Изкуствоведски четения. София: БАН - Институт за изследване на изкуствата, 2017, с. 313-322, ISBN 978-954-8594-67-7; ISSN 1313-2342

7. Публичният образ на България пред Европа и националните катастрофи. – В: Да не се боим от разнообразието в ПР и комуникациите. XVII Лятна школа по ПР. София: НБУ, 2017, 9 с. (електронен носител), ISBN 978-954-535-956-9

8. Начало, развитие и край на акционерните дружества „Български печат“ и „Преса“. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 21, 2016, 25 с. (електронен носител), ISSN 1310-8670, достъпно на http://ebox.nbu.bg/mascom17/view_lesson.php?id=11

9. Метаморфозите на акционерно дружество „Стопанско развитие“. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 20, 2015, 27 с. (електронен носител), ISSN 1310-8670, достъпно на
http://ebox.nbu.bg/mascom16/view_lesson.php?id=10

10. Културният елит на България и централните всекидневници през първата половина на XX век. – Изкуствоведски четения. София: БАН - Институт за изследване на изкуствата, 2015, с. 103-109, ISSN 1313-2342

11. Белите петна в историята на българската печатна журналистика. – В: Град и памет. Сборник с доклади от Втора национална научна конференция. Пазарджик: Беллопринт, 2015, с. 90-93, ISBN 978-619-90021-4-8

12. Културните рубрики и сътрудници на половинвековния „Мир“ (българския „Таймс“). – В: Комуникация и култура. XVI Лятна школа по ПР. София: НБУ, 2015, 10 с. (електронен носител), ISBN 978-954-535-899-9

13.Борис Вазов в развитието на българската журналистика през първата половина на XX век. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 19, 2014, 18 с. (електронен носител) ISSN 1310-8670

14. Предизборна кампания и парламентарни избори без партии. Българският опит. - В: Изборите в ПР и ПР при избори. София: НБУ, 2014, 7 с. (електронен носител), ISBN 978-954-535-851-7.

15. Парламентаристът Велчо Тодоров Велчев като журналист, публицист и издател. – Минало, 2014, № 3, с. 79 – 88.

16. Вестникарските предприятия на медийния магнат Атанас Дамянов. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 18, 2013, 14 с. (електронен носител) ISSN 1310-8670

17. Професор Стефан Савов Бобчев - журналист, публицист, издател и изследовател на пресата. – Минало, 2013, № 4, с. 38 – 45.

18. Гражданската позиция и журналистическите разследвания на Стоян Власаков. – В: Граждани и медии. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2013, с. 111 – 120.

19. Журналистическата дейност на политика и юриста Петко Стоянов Стайнов. – Архивен преглед, 2013, № 1, с. 148 – 156.

20. Политикът и банкерът Атанас Буров като издател и публицист. – Минало, 2013, № 2, с. 77 – 85.

21. Държавникът Константин Стоилов и развитието на българския периодичен печат. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 17, 2012, 14 с. (електронен носител) ISSN 1310-8670

22. Правна рамка и регулация на вестникарската дейност в България (1879-1947) . – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 16, 2011, 20 с. (електронен носител) ISSN 1310-8670

23. Разпространението на пресата в Третото българско царство. – Balkanistic forum, Issue 3/ 2011, 182 – 190.(списанието е достъпно на www.ceeol.com)

24. Всекидневният вестник „Мир“ за политиката на Великите сили, балканските страни и други държави през периода 1923 – 1944 г. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 15, 2010, 42 с. (електронен носител)

25. Всекидневният вестник „Мир“ за управлението, партиите и политиката на България през периода 1923 – 1939 г. – В : България – 100 години юридически суверенна държава. Икономически, политически и културни постижения. Т. 2. София: Университетско издателство Стопанство, 2010, с. 182 – 200.

26. Държавникът Иван Евстратиев Гешов като публицист, журналист и издател. – Год. НБУ, Департамент Масови комуникации. Т. 14, 2009, 7 с. (електронен носител) ISSN 1310-8670

27. Акционерните дружества “Мир” и “Издателство вестник “Мир” (1899 – 1947 г.) – Архивен преглед, 2005, № 3 – 4, с. 117 – 133.

28. Темите на всекидневния вестник “Мир” (“Българският “Таймс”) в годините на Втората световна война. – Минало, 2005, № 2, с. 49 – 60.

29. Пътят на “Мир” от “класика на буржоазен партиен вестник” до “Българският “Таймс” (1924 – 1939) – Год. СУ, Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 9, 2003, с. 267 – 282.

30. Софийският всекидневен вестник “Мир” (“Българският “Таймс”) през периода на Втората световна война – Год. СУ, Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 7, 2000, с. 337 – 352.