ДепартаментМасови комуникации

Конкурси

Академична длъжност професор, ДВ бр. 26 от 28.03.2017
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование област 3.Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (политически комуникации, социология на медиите). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 26/28.03.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Росен Костадинов Стоянов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  12.09.2017 / 11:00
 • Зала
  407, първи корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 64 от 16.08.2016
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (онлайн публични комуникации). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 64/16.08.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Десислава Атанасова Данкова и д-р Ния Славчева Нейкова-Атанасова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  05.12.2016 / 13:00
 • Зала
  119, корпус І на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност професор, ДВ бр. 64 от 16.08.2016
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (връзки с обществеността и политически комуникации). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 64/16.08.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Десислава Любомирова Бошнакова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  13.02.2017 / 13:30
 • Зала
  407

Прикачени файлове