facebook

ДепартаментМедии и комуникация

Конкурси

академична длъжност главен асистент, ДВ 100 / 01.12.2023
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Срок за подаване на документи - два месеца от публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават в Нов български университет, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Георги Георгиев; д-р Диана Кулчицкая

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  08.03.2024 / 10:00
 • Зала
  корпус 1, зала 413

Прикачени файлове

академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 109/21.12.2021 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 109/21.12.2021 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Ралица Светозарова Филипова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  21.03.2022 / 10:00
 • Зала
  214, първи корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 13/12.02.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 13/12.02.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Евелина Антонова Христова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  26.06.2019 / 10:00
 • Зала
  407, първи корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 33/17.04.2018 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (аудио-визуална продукция, разпространение и показ). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 33/17.04.2018 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Стойко Илиев Петков

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  27.09.2018 / 10:00
 • Зала
  411, първи корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност професор, ДВ бр. 26 от 28.03.2017
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование област 3.Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (политически комуникации, социология на медиите). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 26/28.03.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Росен Костадинов Стоянов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  12.09.2017 / 11:00
 • Зала
  407, първи корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 64 от 16.08.2016
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (онлайн публични комуникации). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 64/16.08.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Десислава Атанасова Данкова и д-р Ния Славчева Нейкова-Атанасова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  05.12.2016 / 13:00
 • Зала
  119, корпус І на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност професор, ДВ бр. 64 от 16.08.2016
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (връзки с обществеността и политически комуникации). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 64/16.08.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Десислава Любомирова Бошнакова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  13.02.2017 / 13:30
 • Зала
  407

Прикачени файлове