ДепартаментМасови комуникации

Проф. д-р Росен К. Стоянов

Проф. д-р Росен К. Стоянов

 

 

e-mail: rossenstoyanov@nbu.bg


Академична длъжност: професор.


Научна степен: доктор.


Основни изследователски интереси в областта на: социология на медиите; политически комуникации; теория на масовите комуникации.


Преподавателски интереси в областта на: социология на медиите; политически комуникации; масови комуникации; журналистика; връзки с обществеността.


Възможности за експертиза в областта на:
Автор на книги, учебници и учебни помагала; рецензент, съставител и редактор на книги и електронни ръководства по политически комуникации, медии, връзки с обществеността и теория на масовите комуникации.
Разработване на проекти по комуникации.
Подготовка и реализиране на политически кампании.
Коментатор и анализатор.


Преподавателски интереси в областта на: политически комуникации; масови комуникации; журналистика; връзки с обществеността.


Образование:

2006 г. - ВАК, СНС „Политология”, доктор по политология, шифър на специалността 05.11.02 Политология.
1999-2003 г. Доктор, НБУ.
1996-1999 г. - Магистър „Управление на масовите комуникации”, специалност – „Управление на масовите комуникации”, НБУ.
1993-1996 г. -  Бакалавър „Масови комуникации”, специалност – „Продуцентство в средствата за масова комуникация”, НБУ.
1991-1993 г. - Специалист „Продуцентство в средствата за масова комуникация”, НБУ.


Членство в организации:
Колективно членство в EUPRERA.
Индивидуален член на БАПН (Бъгарска асоциация за политически науки)


Участие в национални и международни проекти:
2013 г. - Участник в проект „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса“, по Оперативна програма „Човешки ресурси“ – 2007/2013
2007 г. - Асистент-национален експерт по комуникационни стратегии – „Укрепване на капацитета на Комисията по превенция и противодействие на корупцията с оглед подобряване на борбата с корупцията в държавната администрация и съдебната власт” (проект, финансиран по програма PHARE на Европейския съюз)


По-важни публикации:
Стоянов, Росен К., 2017, Политически комуникационни практики, С., НБУ.
Стоянов, Росен К., 2016, Комуникационна демокрация, С., НБУ.
Стоянов, Росен К., 2011, Медиа бележки, С., НБУ.
Стоянов, Росен К., 2009, Конфликтен дискурс, масмедии и политика, С., НБУ.


Обществена дейност:
2012-2015 г. - Декан, Магистърски факултет, НБУ.