ДепартаментМасови комуникации

Проф. Толя Стоицова, д.н.

Проф. Толя Стоицова, д.н.

e-mail: tstoitsova@nbu.bg


Академична длъжност: професор

 

Научна степен: доктор на психологическите науки

 

Основни изследователски интереси в областта на: социална психология, медийна психология, тренингово обучение, вербална и невербална комуникация, бизнес комуникация, междукултурна психология, методология на научните изследвания в социалните науки

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: ПР, журналистика, английски език

 

Възможности за експертиза в областта на: в посочените основни изследователски области

 

Преподавателски интереси в областта на: психология, ПР, журналистика

 

Образование:

1985 г. – доктор по психология, Институт по психология, БАН
1979 г. – Психология, Философски факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“
1979 г. – Английска филология, Факултет Западни филологии, СУ „Св. Кл. Охридски“
1974 г. – 114-та Английска гимназия, София

 

Членство в организации:

 • Дружество на психолозите в България
 • Съюз на българските учени, 
 • APPRA
 • Европейска асоциация по социална психология

 

Участие в национални и международни проекти:

 • 2008г. – 2009 г. Спечелена стипендия от Американската научна фондация Фулбрайт за advanced research в Калифорнийския университет в Санта Барбара, САЩ
 •  
 • 2009 г. – Българо-американски проект „Отразяване на тероризма във всекидневниците на 4 държави – България, САЩ, Великобритания и Русия“
 •  
 • 2011 г. - Международен проект за изготвяне на Магистърска програма на английски език: International Communication, Финансиран от Европейската комисия за висше образование
 •  
 • 2011г. -  Европейски проект – 4 г. Cyberbullying – официален национален представител за България

 

По-важни публикации:

 

Книги:

 1. Стоицова, Т. (1992). И усмивката може да бъде заповед. Как да се научим да разбираме езика на тялото, ЕВРОПРИНТ, С., 127 с.
 2. Стоицова, Т. (1998). Живеем с другите. Социалнопсихологични проблеми, С., НБУ, 231 с.
 3. Стоицова, Т. (2001). Психология. Учебник за 9 клас на СОУ. 117 с.
 4. Стоицова, Т., Куманова, М. и Н. Венелинова (2002). Добрият имидж – залаг за успех. Съвременни проблеми на административните дейности. С., Институт по публична администрация и европейска интеграция, 2, 128 с.
 5. Стоицова, Т. (2004). Лице в лице с медиите. Въведение в медийната психология. Издателство “Просвета”, С., 292 с.
 6. Pollio, Haward R., Stoitsova, Tolya and Anne Snellen. (2011). Life and Death in a Time of Terror., S. New Bulgarian University, 323 p.

 

По-важни студии и статии от последните години (пълен лист – 155):

 

 1. Стоицова, Т. (2000). Езикът на тялото на Едуард Хол и екранният език на Умберто Еко: Психология и медиязнание. -В: Вл. Михайлов (Ред.) Годишник на НБУ – Департамент по масови комуникации, С., с. 8-19.
 2. Стоицова, Т. (2002). Медийни ориентации и отношение към насилието в медиите. Психологични изследвания, кн. 2, 23-39.
 3. Стоицова, Т. (2004). Възраждане на феноменологичния подход: начин на разбиране на човека и на неговия свят. Годишник на Департамента по масови комуникации, НБУ, 3-18. 
 4. Stoitsova, T. and Tsvetanska, S. (2004). Cognitive Age as a Mediator Between Motivation and Communication in Relation to EU Accession Period. Психологични изследвания, кн. 2, с. 32-48.
 5. Stoitsova, T. and H.R. Pollio (2005). Phenomenology of Terror in Mass Media: Cross-Cultural Perspective, in: E. Yanakieva and M. Terzieva (Ed.), e-списание: Journal of International Research Publications, Vol. 1 Issue Humanities, pp.3-10, ISSN: 1311-8978, Bulgaria, www.ejournalnet.com и е-публикация, ISBN 9549368092, Humanities, Scientific articles, Vol. I, pp. 27-33.)
 6. Стоицова, Т. (2007). Невербалната комуникация, новите технологии и социалната практика. Годишник на Департамента по масови комуникации 2006, НБУ, електронно издание, ISSN 1310-8670, с. 4.
 7. Stoitsova. T. & Snellen, A. (2007). Newspaper Language and the Experience of Terror: A Cross-Cultural Understanding. In: M. Ramirez, L.M. Commons & S. J. Sinclair (Eds) Special Issue of Terrorism Research, the Journal of the Society for Terrorism Research (25th CICA and 1st STR 2007 Conference on Interdisciplinary Analyses of Aggression & Terrorism)
 8. Stoitsova, Tolya, Charles Choi, Howard Giles, Valerie Barker and Christopher Hajek (2009). Reported Compliance in Police-Civilian Encounters: The Roles of Accommodation and Trust in Bulgaria and the United States. Психологични изследвания, кн. 1, 99-116.
 9. Стоицова, Т. (2011). Отново към въпроса – какво правим ние с медиите: Кибертормозът – дефиниране, проблеми, интернационализъм. Годишник на Департамента по масови комуникации 2010, НБУ, електронно издание, ISSN 1310-8670 
 10. Стоицова, Толя. Майер, Мира. (2013). Неясният силует на Хизбула: Един щрих към медийния портрет на организацията. Годишник на Департамента по масови комуникации 2013, НБУ, електронно издание, ISSN 1310-8670
 11. Стоицова, Т. (2014). „Хизбула“ в огледалото на българската пресата на фона на конфликта в Сирия: Една година по-късно. Годишник на Департамента по масови комуникации 2014, НБУ, електронно издание, ISSN 1310-8670 
 12. Стоицова, Т. (2014). Метафорите в медийния език на тероризма: Образът на „Хизбула“ в български всекидневници. Изследване на в. 24 часа, в. Труд и в. Дневник. Сп. Психологични изследвания, БАН, кн. 3.
 13. Стоицова, Толя. (2016). Лидерство и комуникация в организациите. Доклад на международна конференция „Лидерство и организационно развитие”, Китен.
  http://press-su.com/public_ftp/incoming/62/992/BookPapers_LOD_2016.pdf

 14.  

  Стоицова, Толя, Мавродиева, Иванка, Серезлиев, Стефан и Павлов, Пламен. (2017). Думи на водещите. Сп. Реторика и комуникации, бр. 29. http://rhetoric.bg

 15. Стоицова, Толя (2017). Политическа демогия на прехода: Социално психологичен щрих. В сб. Политическа демогия в прехода. Съставител Максим Мизов, С., ISBN: 978-954-2982-10-4, с. 122-132.

   

 

Творчески изяви (изложби и др.): Участия в международни – у нас и в чужбина, конгреси и конференции; участие в национални научни форуми

 

Обществена дейност: член на редколегии на международни научни списания и на 2 национални списания